Předvolební anketa: politici slibují, že billboardy zmizí

Petr Marčišák | 15. 10. 2013

Oslovili jsme politické strany, které mají největší šance dostat se do Poslanecké sněmovny v předčasných volbach 2013 s následující otázkou: Má vaše strana, po případném zvolení do Poslanecké sněmovny Parlementu ČR, v plánu přijít s konkrétním návrhem zákona, který by regulovat počet billboardů na území měst a obcí, jak je to běžné ve vyspělých západních zemích?

ANO

„‚Billboardová kultura‘ nás opravdu dostává spíš k východním zemím, než k těm západním. Teď před volbami je od nás ale trochu pokrytecké, kdybychom křičeli, že jsme pro regulaci billboardů. Máme je taky. Každopádně bychom záležitost konzultovali s odborníky a snažili bychom se této ‚billboardové kultuře‘ dát řád a pravidla podle vzoru západních zemí.“

Jaromír Hasoň, oddělení komunikace hnutí ANO

ČSSD

„Na Váš dotaz, zda ČSSD hodlá iniciovat změnu stávající právní úpravy reklamních zařízeních, která jsou instalována podél silnic II. a III. třídy, je nutno odpovědět v kontextu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tento zákon upravuje toliko umístění reklamních zařízení kolem dálnic a silnic I. třídy proto, že pouze tyto pozemní komunikace jsou ve vlastnictví státu. Naproti tomu jsou silnice II. a III. třídy majetkem krajů. Místní komunikace jsou pak majetkem obcí. Citovaný zákon je koncipován tak, že stát dosud nehodlal zasahovat do majetkových práv krajů a obcí, v jejichž výlučné kompetenci je nakládání s majetkem, který představují silnice II. a III. třídy a místní komunikace.

ČSSD se hodlá touto problematikou blíže zabývat poté, co bude jejími odborníky zpracována analýza stávajícího stavu po novelizaci zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Současně bude vyhodnocen i dopad ustanovení nového občanského zákoníku, účinného od 1. 1. 2014 na problematiku majetkových a věcných práv k reklamním zařízením podél silnic II. a III. třídy, jakož i na místních komunikací a rovněž i dopad do úpravy majetkových vztahů k nemovitostem, na nichž se reklamní zařízení nacházejí. Rovněž musí být analyzován potencionální ekonomické důsledky pro stát v případě arbitráží ze strany majitelů billboardů a pozemků, na nichž billboardy stojí.

ČSSD se jako strana prosazující veřejný zájem současně profiluje i jako strana usilující též o podporu podnikání. Z tohoto důvodu proto považuje umístění reklamních zařízení podél komunikací v rozumné míře za součást podpory podnikání. Reklamní zařízení však musí splnit takové podmínky, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy na zmiňovaných komunikacích. Svůj vliv v této oblasti bude ČSSD realizovat prostřednictvím svých členů zvolených do vedení krajů a obcí.“

Milan Chovanec, stínový ministr dopravy ČSSD

KDU-ČSL

„KDU-ČSL podpoří legislativní aktivity směřující k regulaci a omezení billboardové reklamy kolem silnic v České republice a nápravu současného stavu, který způsobuje negativní dopady zejména na bezpečnost účastníků silničního provozu. Nepovažuje současnou právní úpravu v této oblasti za dostatečnou a odpovídající standartu obvyklému v zemích EU.“

Antonín Tesařík, předseda Dopravní komise KDU-ČSL

KSČM

„Nemám informaci o tom, že by KSČM měla ve svém programu konkrétně návrh řešení omezení počtu billboardů na území měst a obcí. Osobně bych se nebránil tomu, aby bylo řešení počtu a umístění billboardů v pravomoci obcí. Takto jednoduchý zákon bych podpořil, musel by ale obsahovat obdobná omezení, která platí pro umístění billboardů na dopravní infrastruktuře státu.“

Pavel Hojda, kandidát KSČM ve volbách do Poslanecké sněmovny v Karlovarském kraji a stínový ministr dopravy, průmyslu a obchodu

ODS

I přes urgenci na dotaz za 4 týdny nikdo neodpověděl.

SPOZ

„Děkujeme Vám za srozumitelný a jasně zpracovaný návrh. Určitě máme zájem prostudovat si materiály a podklady k regulaci billboardových a jiných reklamných ploch. S filosofií Vašeho návrhu souhlasíme, protože i my považujeme za velmi důležité, aby se mimo bezpečnosti bral do úvahy i vzhled krajiny. V současnosti je dostatek možností, jak prezentovat reklamní nebo jiné poselství veřejnosti, a proto nevidíme důvod na extenzivní rozšiřování ploch. Stejně tak si myslíme, že v současnosti je ve veřejném zájmu upřednostnit bezpečnost a vzhled krajiny před komerční zájmy.“

Vladimír Kruliš, místopředseda strany

Strana Zelených

„V případě, že zelení budou zvoleni do Poslanecké sněmovny, jsou připraveni předložit návrh zákona regulujícího výskyt billboardů v krajině, u silnic a dálnic. Zároveň prosadíme likvidaci nelegálních billboardů v obcích. Stejně jako Vaše organizace považujeme billboardy za závažné bezpečností riziko ve vztahu k provozu na pozemních komunikacích a za rušivý prvek v krajině. Uvítáme, pokud se budete ochotni do procesu tvorby návrhu takového zákona sami aktivně zapojit.“

Jan Žáček, Mluvčí Strany zelených

TOP09

„Významně jsem se podílel spolu s dalšími poslanci za TOP 09 na maximálním omezení billboardů kolem dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy. Podařilo se potlačit i snahy o Monopolizaci a zavedení ‚drobné‘ reklamy na dálniční rychlostní síti ČR. Osobně jsem prosazoval, aby se reklamy zakázaly u všech silnic. To jsem neprosadil. Naprosto s Vámi souhlasím, že rozptylují pozornost, ničí vzhled krajiny a některé jejich konstrukce jsou nebezpečné. Podpoříme rozumnou iniciativu, která by v extravilánu obcí reklamy u silnic zakázala, či alespoň výrazně omezila. V intravilánech obcí je to složitější. Tam by bylo řešením vyloučit reklamní poutače alespoň u kapacitních hlavních tahů.“

František Laudát, dopravní expert TOP 09

Komentáře