Kdy zmizí billboardy od Pražského okruhu?

Štěpán Fiala | 16. 3. 2021

Pražský okruh (D0) je regulérní dálnice, podél které by už tři a půl roku neměl stát ani jeden billboard. Opak je ale pravdou – zatímco kolem ostatních dálnic už je reklam poskrovnu, od Pražského okruhu nezmizela snad ještě ani jedna. Abychom tomu přišli na kloub, posvítili jsme si na čtyři konkrétní nosiče a zmapovali, kdo a kdy je vlastně povolil.

Kdo je povoluje?

Nejprve se pojďme podívat, v čí kompetenci vlastně reklamy u Pražského okruhu jsou. Je to totiž trochu složitější – do konce roku 2015 byl Pražský okruh jen rychlostní silnicí a příslušným silničním správním úřadem tak byl Magistrát hl. m. Prahy. V lednu 2016 byl ale v rámci projektu Nové pojetí dálniční sítě zařazen pod označením D0 mezi standardní dálnice a povolování reklam tak přešlo na Ministerstvo dopravy.

Naše pátrání jsme proto začali právě na Ministerstvu dopravy, jemuž jsme poslali seznam čtyř billboardů s dotazem, zda jsou legální, a pokud ano, tak na základě jakého povolení. Odpověď z ministerstva nám vyrazila dech: “Ministerstvo dopravy prostřednictvím věcně příslušného Odboru pozemních komunikací žádost prověřilo. Konstatuje, že uvedená reklamní zařízení a jejich legálnost dosud neposuzovalo. Nebyly provedeny žádné úkony týkající se Vámi uvedených reklamních zařízení.” Jakub Stadler, ředitel Odboru komunikace MD, to vysvětluje administrativní náročností celého procesu. Proč ale zrovna D0 je takový problém, když v jiných krajích to nakonec docela šlo, jsme se už ale z odpovědi nedozvěděli.

BigBoard, 22. km, směr D1

Přední strana, březen 2021

Zadní strana, zaří 2020 (foto: Kverulant)

Tento billboard nám padl do oka už v září loňského roku, kdy na něm visel předvolební plakát hnutí ANO. „Předmětná reklamní plocha má platné povolení, vztahuje se na něj výjimka, protože je skutečně umístěn v souvisle zastavěném území,“ uvedla tehdy pro Seznam Zprávy Pavlína Stránská, mluvčí společnosti BigBoard, s tím, že to dokládá i posudek. Ten ale redakci Seznam Zpráv nechtěla dát k dispozici.

Obrátili jsme se proto na stavební úřad Rudná, který tuto stavbu pro reklamu povoloval. Vedoucí úřadu Daniela Jirečková, nám napsala: “Dle mého názoru se reklamní zařízení umístěné na pozemku p.č. 511/72 v k.ú. Jinočany nenachází v zastavěném území, definovaném stavebním zákonem v § 2 odst. 1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona.”

Ani z posledního rozhodnutí, vydaného v srpnu roku 2011 odborem dopravy MHMP nevyplývá, že by se stavba nacházela v zastavěném území, ba naopak se tu výslovně uvádí, že se nachází v ochranném pásmu silnice I. třídy. Rozhodnutí bylo platné do 4. 8. 2016 a tak jako ve všech obdobných rozhodnutích vydaných pražským odborem dopravy je povolení podmíněno tím, že pokud to ochrana a zájmy komunikace vyžádají, bude stavba žadatelem odstraněna bez nároku na úhradu.

Až potud se tedy zdá být všechno jasné. Dejme ale nyní slovo Václavu Krumphanzlovi, řediteli odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy: “Některá reklamní zařízení jsou v současné době považována za legální, neboť v době jejich zřízení se nacházela podle tehdejší definice souvisle zastavěného území obce v tomto území. Dlužno dodat, že definice souvisle zastavěného území obce se měnila nesčetněkrát a její výklady taktéž. Bohužel některé společnosti, zvláště pak společnost BigBoard, disponuje sděleními Ministerstva dopravy, že určitá reklamní zařízení se nacházejí v souvisle zastavěném území obce, byť dle dnešní definice tomu tak není. Vzhledem k tomu, že s tehdejší definicí souvisle zastavěného území obce bylo za stavbu považováno např. vedení inženýrských sítí a s tím související technická zařízení, což považuji za zcestné, bylo tímto výkladem a stanoviskem z dnešního pohledu legalizováno mnoho reklamních zařízení, se kterými v tuto chvíli není možné nic dělat, neboť se nemůžeme tvářit, že námi vydané stanovisko je nyní neplatné (tzv. legitimní očekávání).”

Je tedy tento billboard legální? Podle našeho názoru není, nicméně potvrdit nebo vyvrátit to zřejmě může jen Ministerstvo dopravy, které na to ale bohužel nemá čas.

News Outdoor, 16. km, směr D5

Přední strana, březen 2021

Zadní strana, březen 2021

Územní souhlas k tomuto billboardu vydal odbor výstavby Městského úřadu Prahy 5 v červenci 2008, a to s platností do konce roku 2012. V listopadu 2010 proto News Outdoor podává žádost o prodloužení doby trvání stavby do konce roku 2015 a stavební úřad Prahy 5 této žádosti vyhovuje. To samé se opakuje v březnu 2015, kdy stavební odbor MČ Praha 5 hromadně prodlužuje lhůtu trvání stavby deseti reklamám společnosti Czech Outdoor podél komunikací K Barrandovu a Pražský okruh. Platnost souhlasu tentokrát není omezena časově, nýbrž po dobu platnosti nájemní smlouvy a dále v souladu se stanovisky, závaznými stanovisky nebo rozhodnutími dotčených orgánů.

A tady nastává problém, protože poslední rozhodnutí odboru dopravy MHMP, kterým je platnost tohoto územního souhlasu podmíněna, bylo vydáno v říjnu roku 2010 a bylo časově omezeno do 12. října 2015. Žádné další rozhodnutí odbor dopravy MHMP k tomuto nosiči už nevydal.

Podle našeho názoru je tak tento billboard v současnosti nelegální. Vyvrátit toto tvrzení může opět jen Ministerstvo dopravy, do jehož gesce tento nosič přešel v roce 2016 v rámci výše zmiňovaného převodu R1 na D0.

News Outdoor, 15. km, směr D5

Přední strana, březen 2021

Podobný případ jako předchozí billboard. Poslední platné rozhodnutí vydal odbor dopravy MHMP v březnu roku 2008 s platností do 7. března 2013. Opět ani zmínka o zastavěném území a opět s obligátní podmínkou, že pokud to ochrana a zájmy komunikace vyžádají, bude stavba žadatelem odstraněna bez nároku na úhradu. I tento billboard je tedy s nejvyšší pravděpodobností nelegální.

Media Channel, 15. km, směr D1

Přední strana, březen 2021

Tenhle billboard se z naší sbírky trochu vymyká, velmi pravděpodobně byl totiž od samého začátku černou stavbou. Jak na Stavebním úřadu Prahy 5 (viz zde), tak i na odboru pozemních komunikací a drah MHMP (viz zde) nedohledali k tomuto nosiči žádné povolení. Pokud jsme se nespletli, tak tato stavba stojí na pozemku 1801/2, který patří státu a obhospodařuje ho ŘSD. Záhadu tak může zase vysvětlit jen Ministerstvo dopravy, nicméně fakt, že tenhle billboard zřejmě nemá ani územní souhlas svědčí o mnohém.

Výsměch právnímu státu

Ani za tři a půl roku po zákazu billboardů u dálnic a silnic první třídy nenašlo Ministerstvo dopravy odvahu sundat jedny z nejlukrativnějších poutačů v zemi. To je zkrátka výsměch právnímu státu. Billboardáři hřeší na váhavý přístup ministerstva a tyto plochy nabízejí svým klientům, jako by se nechumelilo (viz např. billboardový e-shop Plakátov). Své klienty balamutí posudky, které nikdo nikdy neviděl. Bohužel asi jedinou nadějí na zlepšení tohoto tristního stavu jsou podzimní parlamentní volby. Přejme si, aby po letech převzal dopravu čestný a odvážný ministr, který se nebude bát klepnout billboardovou lobby pořádně přes prsty a české dálnice jednou provždy od billboardů vyčistí.

Komentáře